Zarządzenie nr 0050.120.2017 z dnia 04.05.2017 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia "Wójtowice - Powrót do Przyszłości"


Zarządzenie nr 0050.121.2017 z dnia 05.05.2017 r. w sprawie ogłoszenia II pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu


Zarządzenie nr 0050.122.2017 z dnia 09.05.2017 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego składającego się z dwóch pomieszczeń zlokalizowanych w budynkach nr 17 i nr 19 o numerach odpowiednio nr 1 i nr 5 przy ul. Kościelnej w Bystrzycy Kłodzkiej stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie nr 0050.123.2017 z dnia 16.05.2017 r. w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia za lokale gminne, osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej w formie odpracowania należności dla Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.124.2017 z dnia 16.05.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bystrzyca Kłodzka"


Zarządzenie nr 0050.125.2017 z dnia 16.05.2017 r. w sprawie wydzierżawienia części działek nr 57/1 o pow. 5 m2 i 57/2 o pow. 10 m2 stanowiących własność gminy, położonych na terenie Międzygórza przy ul. Wojska Polskiego Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie nr 0050.126.2017 z dnia 16.05.2017 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 752 o pow. 4 m2, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, przy ul. Kościelnej 17 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie nr 0050.127.2017 z dnia 17.05.2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka w 2017 r.


Zarządzenie nr 0050.128.2017 z dnia 17.05.2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Leśnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie nr 0050.129.2017 z dnia 17.05.2017 r. w sprawie  przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość, stanowiącą własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Okrzei 29 w granicach części działki nr 520 o pow. 24 m2


Zarządzenie nr 0050.130.2017 z dnia 17.05.2017 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy na nieruchomośći stanowiące własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonych na terenie wsi Mostowice, Poniatów i Spalona z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie nr 0050.131.2017 z dnia 17.05.2017 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położone na terenie wsi Idzików i Pławnica z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie nr 0050.132.2017 z dnia 17.05.2017 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położone na terenie wsi Gorzanów z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie nr 0050.133.2017 z dnia 19.05.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego


Zarządzenie nr 0050.134.2017 z dnia 19.05.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego


Zarządzenie nr 0050.135.2017 z dnia 19.05.2017 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat nieruchomość niezabudowaną, położoną na terenie wsi Idzików, stanowiącą własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na cele rolneUwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie nr 0050.136.2017 z dnia 19.05.2017 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat nieruchomość niezabudowaną, położoną na terenie wsi Pławnica, stanowiącą własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na cele rolneUwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie nr 0050.137.2017 z dnia 19.05.2017 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat nieruchomość niezabudowaną, położoną na terenie wsi Wilkanów, stanowiącą własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie nr 0050.138.2017 z dnia 19.05.2017 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położoną na terenie wsi Nowa Bystrzyca Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie nr 0050.139.2017 z dnia 23.05.2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie nr 0050.140.2017 z dnia 23.05.2017 r. w sprawie  odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż lokalu użytkowego nr 7 położonego w Gorzanowie przy Placu Wolności 2


Zarządzenie nr 0050.141.2017 z dnia 23.05.2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Wilkanowie 134 w drodze przetargu ustnego ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie nr 0050.142.2017 z dnia 23.05.2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach działek nr 77 i 160 oraz obręb Niedźwiedna w granicach działki 219, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie nr 0050.143.2017 z dnia 29.05.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego


Zarządzenie nr 0050.144.2017 z dnia 30.05.2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie zadań publicznych zlecanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017


Zarządzenie nr 0050.145.2017 z dnia 30.05.2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie zadań publicznych zlecanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017


Zarządzenie nr 0050.146.2017 z dnia 30.05.2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie zadań publicznych zlecanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017


Zarządzenie nr 0050.147.2017 z dnia 31.05.2017 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Bystrzyckiego Centrum Zdrowia sp. z o. o. w Bystrzycy Kłodzkiej


 Zarządzenie nr 0050.148.2017 z dnia 31.05.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017


Zarządzenie nr 0050.149.2017 z dnia 31.05.2017 r. w sprawie sprzedaży działki nr 231/7 położonej w Starej Bystrzycy w drodze przetargu ustnego ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - maj 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:05.05.2017 10:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:04.05.2017
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:27.04.2018 11:15