Zarządzenie nr 0050.335.2018 z dnia 01.10.2018 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/73 o pow. 18,00 m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum


Zarządzenie nr 0050.336.2018 z dnia 01.10.2018 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/97 o pow. 18,00 m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum


Zarządzenie nr 0050.337.2018 z dnia 01.10.2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie zadań publicznych zleconych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018


Zarządzenie nr 0050.338.2018 z dnia 01.10.2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna w granicach działki nr 186 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.339.2018 z dnia 01.10.2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Paszków w granicach części działek nr 26 i nr 30 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.340.2018 z dnia 01.10.2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Stara Łomnica w granicach działki nr 1014 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.341.2018 z dnia 02.10.2018 r. w sprawie powołania komisji w celu dokonania końcowego odbioru robót wykonywanych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych mających miejsce w Gminie Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.342.2018 z dnia 02.10.2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach działki nr 80 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.343.2018 z dnia 02.10.2018 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami


Zarządzenie nr 0050.343a.2018 z dnia 02.10.2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Bystrzyca Kłodzka w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


 Zarządzenie nr 0050.344.2018 z dnia 02.10.2018 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego


Zarządzenie nr 0050.345.2018 z dnia 05.10.2018 r. w sprawie zmiany wzoru wniosku o przydział mieszkania komunalnego/socjalnego oraz zamianę mieszkania komunalnego/socjalnego


Zarządzenie nr 0050.346.2018 z dnia 05.10.2018 r. w sprawie  wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach części działki 1044/6 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.347.2018 z dnia 09.10.2018 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położoną na terenie wsi Marcinków z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0050.348.2018 z dnia 09.10.2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Wilkanów w granicach części działki 403/2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.349.2018 z dnia 09.10.2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko referenta ds. lokalowych w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej


Zarządzenie nr 0050.350.2018 z dnia 10.10.2018 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej - odbiór częściowy zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci komputerowej wraz z towarzyszącą dedykowaną siecią elektryczną w obiekcie ratusza w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności"


Zarządzenie nr 0050.351.2018 z dnia 10.10.2018 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Okrzei nr 11 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.352.2018 z dnia 11.10.2018 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego boks nr 12 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Strażackiej nr 13a w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.353.2018 z dnia 17.10.2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Ludwika Zamenhofa 


Zarządzenie nr 0050.354.2018 z dnia 18.10.2018 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 354 o pow. 15,00 m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum


Zarządzenie nr 0050.355.2018 z dnia 18.10.2018 r. w sprawie wydzielenia stanowisk handlowych oraz ustalenia wysokości opłat za jednorazowe ustawienie stoisk handlowych położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.356.2018 z dnia 18.10.2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Wilkanów w granicach działki nr 591/2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.357.2018 z dnia 18.10.2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Stara Łomnica w granicach działki nr 180/4 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.358.2018 z dnia 18.10.2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Stara Łomnica w granicach działek nr część 761 i 997 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.359.2018 z dnia 18.10.2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Stary Waliszów w granicach części działki nr 159 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.360.2018 z dnia 18.10.2018 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 41/1 o pow. 550 m2, położonej na terenie Międzygórza stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na parking


Zarządzenie nr 0050.361.2018 z dnia 18.10.2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonych na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach części działek nr 301/1, 302, 307, 314 w drodze II-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców wsi Nowa Bystrzyca lub osób posiadających nieruchomości gruntowe własne położone na terenie wsi Nowa Bystrzyca


Zarządzenie nr 0050.362.2018 z dnia 18.10.2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach działki nr 298 w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców wsi Nowa Bystrzyca lub osób posuadających nieruchomości gruntowe własne położone na terenie wsi Nowa Bystrzyca


Zarządzenie nr 0050.363.2018 z dnia 18.10.2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Starkówek w granicach działki nr 42/2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.364.2018 z dnia 19.10.2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2019


Zarządzenie nr 0050.365.2018 z dnia 19.10.2018 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/98 o pow. 18,00 m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum


Zarządzenie nr 0050.366.2018 z dnia 19.10.2018 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/99 o pow. 18,00 m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum


Zarządzenie nr 0050.367.2018 z dnia 19.10.2018 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/85 o pow. 18,00 m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum


Zarządzenie nr 0050.368.2018 z dnia 19.10.2018 r. w sprawie wydzierżąwienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach części działki nr 141/3 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.369.2018 z dnia 19.10.2018 r. w sprawie najmu lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w budynku mieszkalno - użytkowym w Starym Waliszowie nr 6


Zarządzenie nr 0050.370.2018 z dnia 19.10.2018 r. w sprawie najmu lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w budynku mieszkalno - użytkowym w Starym Waliszowie nr 6


Zarządzenie nr 0050.371.2018 z dnia 19.10.2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach działek nr 327/9, 327/11 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.372.2018 z dnia 25.10.2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu pn. "Rewitalizacja Małego Rynku w Bystrzycy Kłodzkiej oraz adaptacja lokalu przy Placu Wolności 17 na Centrum Informacji Turystycznej wraz z renowacją zabytkowych elementów architektury budynku" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Zarządzenie nr 0050.373.2018 z dnia 29.10.2018 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 6 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Okrzei nr 20 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.374.2018 z dnia 31.10.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018


Zarządzenie nr 0050.374a.2018 z dnia 31.10.2018 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - październik 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:03.10.2018 13:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:04.12.2018 14:46