Zarządzenie nr 0050.290.2018 z dnia 03.09.2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym


Zarządzenie nr 0050.291.2018 z dnia 03.09.2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego


Zarządzenie nr 0050.292.2018 z dnia 03.09.2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu pn. "SINGLETRACK GLACENSIS" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Zarządzenie nr 0050.293.2018 z dnia 04.09.2018 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/96 o pow. 18,00 m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej przy ul. M. Konopnickiej obręb Centrum


Zarządzenie nr 0050.294.2018 z dnia 04.09.2018 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 7 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Młyńskiej nr 2 w Gorzanowie


Zarządzenie nr 0050.295.2018 z dnia 05.09.2018 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rocznego programu współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019


Zarządzenie nr 0050.296.2018 z dnia 07.09.2018 r. w sprawie sprzedaży działki nr 48/1 (AM1) położonej w Spalonej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu


Zarządzenie nr 0050.297.2018 z dnia 07.09.2018 r. w sprawie sprzedaży działki nr 48/2 (AM1) położonej w Spalonej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu


Zarządzenie nr 0050.298.2018 z dnia 07.09.2018 r. w sprawie sprzedaży działki nr 48/3 (AM1) położonej w Spalonej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu


Zarządzenie nr 0050.299.2018 z dnia 07.09.2018 r. w sprawie sprzedaży działki nr 48/4 (AM1) położonej w Spalonej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu


Zarządzenie nr 0050.300.2018 z dnia 10.09.2018 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/79 o pow. 18,00 m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum


Zarządzenie nr 0050.301.2018 z dnia 10.09.2018 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/95 o pow. 18,00 m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum


Zarządzenie nr 0050.302.2018 z dnia 11.09.2018 r. w sprawie powołania zespołu roboczego do prowadzenia działań związanych z przeprowadzenia postępowania mającego na celu wybór partnera prywatnego w celu realizacji inwestycji, pn.: "Budowa krytej pływalni w Bystrzycy Kłodzkiej" w formie partnerstwa publiczno-prywatnego


Zarządzenie nr 0050.303.2018 z dnia 11.09.2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu


Zarządzenie nr 0050.304.2018 z dnia 11.09.2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu


Zarządzenie nr 0050.305.2018 z dnia 11.09.2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu


Zarządzenie nr 0050.306.2018 z dnia 12.09.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM.271.7.2018


Zarządzenie nr 0050.307.2018 z dnia 13.09.2018 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.128.2017 z dnia 17 maja 2017 r.


Zarządzenie nr 0050.308.2018 z dnia 13.09.2018 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.233.2016 z dnia 07 września 2016 r.


Zarządzenie nr 0050.309.2018 z dnia 13.09.2018 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.11.2016 z dnia 11 stycznia 2016 r.


Zarządzenie nr 0050.310.2018 z dnia 13.09.2018 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.224.2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r.


Zarządzenie nr 0050.311.2018 z dnia 13.09.2018 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.330.2014 z dnia 16 października 2014 r.


Zarządzenie nr 0050.312.2018 z dnia 13.09.2018 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.331.2014 z dnia 16 października 2014 r.


Zarządzenie nr 0050.313.2018 z dnia 13.09.2018 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.109.2016 z dnia 22 kwietnia  2016 r.


Zarządzenie nr 0050.314.2018 z dnia 13.09.2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Wilkanów w granicach części działki 403/2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.315.2018 z dnia 13.09.2018 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat, działki nr 112/2 o pow. 0,3917 ha,  położonej na terenie Długopola Zdroju


Zarządzenie nr 0050.316.2018 z dnia 13.09.2018 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach działek 566/21 i części 566/22 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.317.2018 z dnia 13.09.2018 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach części działki 1369/5 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.318.2018 z dnia 17.09.2018 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej - odbiór częściowy zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa i remont ratusza w zakresie remontu dachu, budowy szybu i instalowania windy w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności 1"


Zarządzenie nr 0050.319.2018 z dnia 18.09.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: "Rewitalizacja Małego Rynku w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.320.2018 z dnia 19.09.2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Międzyleśnej


Zarządzenie nr 0050.321.2018 z dnia 19.09.2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego Nr XI/82/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2018


Zarządzenie nr 0050.322.2018 z dnia 19.09.2018 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3-ch miesięcy, nieruchomości położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na umieszczenie kontenerów na odzież używaną


Zarządzenie nr 0050.323.2018 z dnia 19.09.2018 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części nieruchomości, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum z przeznaczeniem na komórkę


Zarządzenie nr 0050.324.2018 z dnia 19.09.2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum ul. Senatorska


Zarządzenie nr 0050.325.2018 z dnia 19.09.2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 168/4 położonej na terenie wsi Idzików


Zarządzenie nr 0050.326.2018 z dnia 19.09.2018 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum z przeznaczeniem na pojemniki na odpady komunalne


Zarządzenie nr 0050.327.2018 z dnia 20.09.2018 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej do sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Zarządzenie nr 0050.328.2018 z dnia 24.09.2018 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - "Wyprawka szkolna"


Zarządzenie nr 0050.329.2018 z dnia 25.09.2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej


Zarządzenie nr 0050.330.2018 z dnia 28.09.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018


Zarządzenie nr 0050.331.2018 z dnia 28.09.2018 r. w sprawie powołania Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.332.2018 z dnia 28.09.2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Pławnica w granicach działki 350/1 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.333.2018 z dnia 28.09.2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Nowy Waliszów w granicach części działki 384 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.334.2018 z dnia 28.09.2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Poręba w granicach działek cz. 2/6, 3/8, 3/9, 4/4, 4/5, 4/6 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - wrzesień 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:05.09.2018 12:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:10.10.2018 11:59