Zarządzenie Nr 0050.48.2018 z dnia 01.03.2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Międzyleśnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.49.2018 z dnia 01.03.2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0055.50.2018 z dnia 06.03.2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej


Zarządzenie Nr 0050.51.2018 z dnia 06.03.2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia dot. sprzedaży nieruchomości, położonej w obrębie Kamiennej, gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działki nr 117/2


Zarządzenie Nr 0050.52.2018 z dnia 09.03.2018 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej, przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz ekwiwalentów za pranie i konserwację odzieży ochronnej


Zarządzenie Nr 0050.53.2018 z dnia 09.03.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.54.2018 z dnia 09.03.2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Gminie Bystrzyca Kłodzka w 2018 r.


Zarządzenie Nr 0050.55.2018 z dnia 19.03.2018 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 4 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Wojska Polskiego nr 18 w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.56.2018 z dnia 19.03.2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu


 Zarządzenie Nr 0050.57.2018 z dnia 19.03.2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Idzików w granicach działki nr 48/2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.58.2018 z dnia 19.03.2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach działki nr 311/3, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.59.2018 z dnia 19.03.2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Nowy Waliszów w granicach działek nr 1110, 1112, części 1119 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.60.2018 z dnia 19.03.2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Poręba w granicach działek nr 510, 511, 607 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.61.2018 z dnia 19.03.2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze w granicach działek nr część 27 i 28 oraz 29 i 31 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.62.2018 z dnia 19.03.2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach części działki nr 581, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.63.2018 z dnia 19.03.2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach części działki nr 165 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.64.2018 z dnia 19.03.2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach działek nr 85/1 i 87 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.65.2018 z dnia 20.03.2018 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 3 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Rycerskiej nr 6 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.66.2018 z dnia 20.03.2018 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Kościuszki nr 5 w Długopolu Zdroju Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.69.2018 z dnia 23.03.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie mpostępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.70.2018 z dnia 23.03.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie mpostępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 


Zarządzenie Nr 0050.71.2018 z dnia 26.03.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego nr WI.271.1.2018 dla zadania pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Bystrzyca Kłodzka"


 Zarządzenie Nr 0050.72.2018 z dnia 26.03.2018 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.269.2017 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 września 2017 r. Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.73.2018 z dnia 26.03.2018 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, części działki nr 56/4 o pow. 12 m2, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zacisze Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.74.2018 z dnia 26.03.2018 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 933/3 o pow. 20 m2, stanowiącej własność gminy, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, ul. Strażacka 6 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.75.2018 z dnia 26.03.2018 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 933/3 o pow. 30 m2, stanowiącej własność gminy, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, ul. Strażacka 6 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.76.2018 z dnia 26.03.2018 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 57/2 o pow. 45 m2, stanowiącej własność gminy, położonej w obrębie Międzygórza, ul. Wojska Polskiego 2 na rzecz "Cafe Marianna" Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.77.2018 z dnia 30.03.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018


Zarządzenie Nr 0050.78.2018 z dnia 30.03.2018 r. w sprawie ustalenia na 2018 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka, maksymalnej kwoty dofinansowania opłt za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznawane


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - marzec 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:02.03.2018 09:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:01.03.2018
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:27.04.2018 10:57