Zarządzenie nr 0050.459.2019 z dnia  02.12.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego nr WI.271.3.2019 dla zadania pn.: "Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego, parkowego i iluminacyjnego na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka w 2020 roku"


Zarządzenie nr 0050.460.2019 z dnia  02.12.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej  działek nr część 555/15 i 555/16 stanowiących własność gminy, położonych w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum


Zarządzenie nr 0050.461.2019 z dnia  02.12.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 1104/9 o pow. 82 m2, stanowiącej własność gminy, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej, obręb Centrum


Zarządzenie nr 0050.462.2019 z dnia  02.12.2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Stara Łomnica w granicach działki nr 868/12, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.463.2019 z dnia  02.12.2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach części działki nr 255, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.464.2019 z dnia  02.12.2019 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość, stanowiącą własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położoną na terenie wsi Idzików


Zarządzenie nr 0050.465.2019 z dnia  02.12.2019 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomości, stanowiące własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położone na terenie wsi Topolice


Zarządzenie nr 0050.466.2019 z dnia  05.12.2019 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 6 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy Placu Wolności nr 2 w Gorzanowie


Zarządzenie nr 0050.467.2019 z dnia  09.12.2019 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej - odbiór końcowy zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Małego Rynku w Bystrzycy Kłodzkiej "


Zarządzenie nr 0050.468.2019 z dnia  09.12.2019 r. w sprawie zasad i organizacji kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka oraz jednostkach organizacyjnych gminy


Zarządzenie nr 0050.469.2019 z dnia  09.12.2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Odrowąża


Zarządzenie nr 0050.470.2019 z dnia  09.12.2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej


Zarządzenie nr 0050.471.2019 z dnia  09.12.2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Przyjaciół


Zarządzenie nr 0050.472.2019 z dnia  09.12.2019 r. w sprawie nabycia na własność Gminy Bystrzyca Kłodzka lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Marii Konopnickiej


Zarządzenie nr 0050.473.2019 z dnia  09.12.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/87 o pow. 18,00 m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum


Zarządzenie nr 0050.474.2019 z dnia  09.12.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/92 o pow. 18,00 m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum


Zarządzenie nr 0050.475.2019 z dnia  10.12.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.476.2019 z dnia  10.12.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/98 o pow. 18,00 m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum


Zarządzenie nr 0050.477.2019 z dnia  11.12.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/97 o pow. 18,00 m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum


Zarządzenie nr 0050.478.2019 z dnia  11.12.2019 r. w sprawie dzierżawy części działki nr 153 o pow. 3,1 m2, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Stara Bystrzyca, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


 Zarządzenie nr 0050.479.2019 z dnia  13.12.2019 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych w roku 2020


Zarządzenie nr 0050.480.2019 z dnia  16.12.2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji udostępniania nagrań z systemu monitoringu wizyjnego


Zarządzenie nr 0050.481.2019 z dnia  18.12.2019 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy


Zarządzenie nr 0050.482.2019 z dnia  18.12.2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Henryka Sienkiewicza 6 na rzecz Powiatu Kłodzkiego


Zarządzenie nr 0050.483.2019 z dnia  19.12.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/83 o pow. 18,00 m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum


Zarządzenie nr 0050.484.2019 z dnia  20.12.2019 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku elektronicznej rejestracji korespondencji przychodzącej


Zarządzenie nr 0050.485.2019 z dnia  20.12.2019 r. w sprawie powołania stałego zespołu do przeprowadzania przeglądów dokumentów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz komisyjnego niszczenia zbędnych dokumentów


Zarządzenie nr 0050.486.2019 z dnia  20.12.2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu pn. "Na granicy na krawędzi" w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska


Zarządzenie nr 0050.487.2019 z dnia  23.12.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/85 o pow. 18,00 m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum


Zarządzenie nr 0050.488.2019 z dnia  30.12.2019 r. w sprawie sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień przewidzianych do przeprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka w 2020 roku


Zarządzenie nr 0050.489.2019 z dnia  30.12.2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2019 r.


Zarządzenie nr 0050.490.2019 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/73 o pow. 18,00 m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum


Zarządzenie nr 0050.491.2019 z dnia  30.12.2019 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położoną na terenie wsi Stara Bystrzyca z przeznaczeniem na budowę/rozbudowę i eksploatację urządzeń i instalacji telekomunikacyjnych


Zarządzenie nr 0050.492.2019 z dnia  30.12.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Idzików w granicach działki 174/3, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.493.2019 z dnia  31.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019


Zarządzenie nr 0050.494.2019 z dnia  31.12.2019 r. w sprawie przejęcia planu audytu wewnętrznego na 2020 rok


Zarządzenie nr 0050.495.2019 z dnia  31.12.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2019 - 2029


Zarządzenie nr 0050.496.2019 z dnia  31.12.2019 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Bystrzyca Kłodzka uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednoski i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy


Zarządzenie nr 0050.497.2019 z dnia  31.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - grudzień 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:03.12.2019 10:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:27.01.2020 08:06