Zarządzenie nr 0050.113.2019 z dnia 01.03.2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna w granicach działek nr 168/1, 168/2, 169/1, 169/3, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.114.2019 z dnia 01.03.2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Górnej


Zarządzenie nr 0050.115.2019 z dnia 04.03.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: "Rewitalizacja Małego Rynku w Bystrzycy Kłodzkiej"


Zarządzenie nr 0050.116.2019 z dnia 04.03.2019 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 2 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Starobystrzyckiej nr 4 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.117.2019 z dnia 08.03.2019 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Rycerskiej nr 20 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.118.2019 z dnia 08.03.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko ds. dróg gminnych w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej


Zarządzenie nr 0050.119.2019 z dnia 11.03.2019 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy Placu Szpitalnym nr 3 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.120.2019 z dnia 11.03.2019 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego boks nr 21 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego w hali targowej przy ul. Strażackiej nr 13A w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.121.2019 z dnia 11.03.2019 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej - odbiór częściowy zadania inwestycyjnego pn.: "Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa i remont Ratusza w Bystrzycy Kłodzkiej"


Zarządzenie nr 0050.122.2019 z dnia 11.03.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, części działki nr 524/2, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum


Zarządzenie nr 0050.123.2019 z dnia 12.03.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego


Zarządzenie nr 0050.124.2019 z dnia 13.03.2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


 Zarządzenie nr 0050.125.2019 z dnia 13.03.2019 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia zebrania wyborczego Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Piotrowice


 Zarządzenie nr 0050.126.2019 z dnia 13.03.2019 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia zebrania wyborczego Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Maranówka


 Zarządzenie nr 0050.127.2019 z dnia 13.03.2019 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia zebrania wyborczego Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Zalesie


 Zarządzenie nr 0050.128.2019 z dnia 13.03.2019 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia zebrania wyborczego Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Spalona


Zarządzenie nr 0050.129.2019 z dnia 13.03.2019 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia zebrania wyborczego Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Mielnik


Zarządzenie nr 0050.130.2019 z dnia 13.03.2019 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia zebrania wyborczego Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Zabłocie


 Zarządzenie nr 0050.131.2019 z dnia 13.03.2019 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia zebrania wyborczego Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Mostowice


 Zarządzenie nr 0050.132.2019 z dnia 13.03.2019 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia zebrania wyborczego Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Stara Łomnica


 Zarządzenie nr 0050.133.2019 z dnia 13.03.2019 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia zebrania wyborczego Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Stara Bystrzyca


 Zarządzenie nr 0050.134.2019 z dnia 13.03.2019 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia zebrania wyborczego Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Wyszki


Zarządzenie nr 0050.135.2019 z dnia 14.03.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko ds. rozliczeń podatku VAT w Wydziale Finansowo-Budżetowym


Zarządzenie nr 0050.136.2019 z dnia 14.03.2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości, położonych w Pławnicy


Zarządzenie nr 0050.137.2019 z dnia 14.03.2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości, położonej w Starej Łomnicy


Zarządzenie nr 0050.138.2019 z dnia 14.03.2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości, położonych w Długopolu Dolnym


Zarządzenie nr 0050.139.2019 z dnia 14.03.2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości, położonej w Starym Waliszowie


Zarządzenie nr 0050.140.2019 z dnia 14.03.2019 r. w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej


Zarządzenie nr 0050.141.2019 z dnia 14.03.2019 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Bystrzyca Kłodzka nieruchomości gruntowej


Zarządzenie nr 0050.142.2019 z dnia 14.03.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie zadań publicznych zlecanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , na rok 2019


Zarządzenie nr 0050.143.2019 z dnia 18.03.2019 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 7 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy Placu Wolności nr 19 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.144.2019 z dnia 21.03.2019 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.42.2019 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 21 stycznia 2019 r.


Zarządzenie nr 0050.145.2019 z dnia 21.03.2019 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.22.2019 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 15 stycznia 2019 r. 


Zarządzenie nr 0050.146.2019 z dnia 21.03.2019 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.43.2019 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 21 stycznia 2019 r.


Zarządzenie nr 0050.147.2019 z dnia 21.03.2019 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.23.2019 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 15 stycznia 2019 r.


Zarządzenie nr 0050.148.2019 z dnia 21.03.2019 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.24.2019 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 15 stycznia 2019 r.


Zarządzenie nr 0050.149.2019 z dnia 21.03.2019 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.55.2019 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 stycznia 2019 r.


Zarządzenie nr 0050.150.2019 z dnia 21.03.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach części działki nr 211 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.151.2019 z dnia 21.03.2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna w granicach działek nr część 47 i 49, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.152.2019 z dnia 21.03.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie Międzygórza w granicach działki nr 285 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.153.2019 z dnia 21.03.2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Marcinków w granicach działek nr 90, 91 i część 100, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.154.2019 z dnia 21.03.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Wilkanów w granicach działek nr część 647, 652, 1239, 1240, część 1243/3, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.155.2019 z dnia 21.03.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Stara Łomnica w granicach części działki nr 770, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.156.2019 z dnia 21.03.2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Stara Łomnica w granicach działki nr 868/14 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.157.2019 z dnia 21.03.2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Gorzanów w granicach działki nr 902 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.158.2019 z dnia 21.03.2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach części działek nr 172 i 173, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.159.2019 z dnia 21.03.2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Pławnica w granicach działki nr 442/3 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.160.2019 z dnia 21.03.2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Stary Waliszów w granicach działki nr 780/3 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.161.2019 z dnia 21.03.2019 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego - sklep o pow. 67,50 m2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. Strażackiej 6 w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.162.2019 z dnia 21.03.2019 r. w sprawie wydzierżawienia działki nr 299/12 zabudowanej halą sportową w Wilkanowie


Zarządzenie nr 0050.163.2019 z dnia 21.03.2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca i Niedźwiedna oraz na terenie wsi Stary Waliszów stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.164.2019 z dnia 22.03.2019 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia zebrania wyborczego Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołactwa Długopole Zdrój


Zarządzenie nr 0050.165.2019 z dnia 22.03.2019 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia zebrania wyborczego Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu Osiedla nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.166.2019 z dnia 22.03.2019 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia zebrania wyborczego Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołactwa Starkówek


Zarządzenie nr 0050.167.2019 z dnia 22.03.2019 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia zebrania wyborczego Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołactwa Topolice


Zarządzenie nr 0050.168.2019 z dnia 22.03.2019 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia zebrania wyborczego Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołactwa Lasówka


Zarządzenie nr 0050.169.2019 z dnia 22.03.2019 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia zebrania wyborczego Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołactwa Nowa Łomnica


Zarządzenie nr 0050.170.2019 z dnia 26.03.2019 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia zebrania wyborczego Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu Osiedla nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.171.2019 z dnia 26.03.2019 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia zebrania wyborczego Sołtysa i i Rady Sołeckiej Sołectwa Pławnica


Zarządzenie nr 0050.172.2019 z dnia 26.03.2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Podmiejskiej


Zarządzenie nr 0050.173.2019 z dnia 26.03.2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei


Zarządzenie nr 0050.174.2019 z dnia 26.03.2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu pn. "Przebudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Waliszowie"


Zarządzenie nr 0050.175.2019 z dnia 27.03.2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu pn. "10 lat razem" w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska


Zarządzenie nr 0050.176.2019 z dnia 29.03.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019


Zarządzenie nr 0050.177.2019 z dnia 29.03.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2019 - 2029


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - marzec 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:01.03.2019 13:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:01.03.2019
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:10.04.2019 08:19