Zarządzenie Nr 0050.244.A.2020 z dnia 01.10.2020 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym Urzędu Miasta i Gminy BYstrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.245.2020 z dnia 05.10.2020 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 9 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonego przy Placu Wolności nr 10 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.246.2020 z dnia 07.10.2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego Nr WI.271.3.2020 dla zadania pn: " Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego, parkowego i iluminacyjnego na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka w 2021 roku"


Zarządzenie nr 0050.247.2020 z dnia 7.10.2020 r. w sprawie "Procedur w zakresie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Bystrzyca Kłodzka"

 


 

Zarządzenie nr 0050.248.2020 z dnia 7.10.2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 15 września 2020 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2021


Zarządzenie nr 0050.249.2020 z dnia 12.10.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka"

 


 

Zarządzenie nr 0050.250.2020 z dnia 14.10.2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Tadeusza Kościuszki 5

 


 

Zarządzenie nr 0050.251.2020 z dnia 14.10.2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Długopolu Dolnym 34

 


 

Zarządzenie nr 0050.252.2020 z dnia 15.10.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie zadań publicznych zlecanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020


Zarządzenie nr 0050.253.2020 z dnia 19.10.2020 r. w sprawie określenia stawek za tymczasowe pomieszczenia


Zarządzenie nr 0050.255.2020 z dnia 19.10.2020 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących zasady (politykę) rachunkowości dotyczących projektu pn. "Dziedzictwo kulturowe nas łączy" realizowanego z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska

 


 

Zarządzenie nr 0050.256.2020 z dnia 22.10.2020 r. w sprawie ustalenia ceny jednostkowej sprzedaży wydawnictwa, pn: "Bystrzyca Kłodzka. Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków" 


Zarządzenie nr 0050.259.2020 z dnia 22.10.2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Stara BYstrzyca w granicach działek nr 201 o pow. 1,42 ha i iczęść 2020 o pow. 0,32 ha, stanowiących własność Gminy BYstrzyca Kłodzka

 


 

Zarządzenie nr 0050.260.2020 z dnia 22.10.2020 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 32 o pow. 0,10 ha, stanowiącej własność gminy, położonej w Długopolu Zdroju


Zarządzenie nr 0050.261.2020 z dnia 22.10.2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Nowy Waliszów w granicach części działki nr 895/17 o pow. 1,20 ha, stanowiącej włsaności Gminy BYstrzyca Kłodzka

 


Zarządzenie nr 0050.262.2020 z dnia 22.10.2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Wilkanów w granicach części działki nr 1207 o pow. 0,24 ha, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.263.2020 z dnia 22.10.2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Kamienna w granicach działki nr 95 o pow. 1,58 ha, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.268.2020 z dnia 27.10.2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy oraz wykonywania zadań przez pracowników w okresie epidemii COVID-19


Zarządzenie nr 0050.269.2020 z dnia 27.10.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko ds. dochodów i ewidencji środków trwałych w Wydziale Finansowo-Budżetowym


Zarządzenie nr 0050.270.2020 z dnia 28.10.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

 


Zarządzenie nr 0050.271.2020 z dnia 29.10.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko komendanta Straży Miejskiej oraz strażnika Straży Miejskiej


Zarządzenie nr 0050.272.2020 z dnia 30.10.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - Październik 2020
Podmiot udostępniający informację:Finansowo-Budżetowy
Informację opublikował:Sebastian Grzyb
Data publikacji:09.10.2020 08:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Sebastian Grzyb
Data aktualizacji:15.12.2020 08:49