Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2020/2021

UWAGA!

SPRAWDZENIE PRZEZ PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU EDUKACJI POPRAWNOŚCI WYPEŁNIENIA WNIOSKU O PRZYZNANIE

STYPENDIUM SZKOLNEGO

PRZED ZŁOŻENIEM W Biurze Obsługi Klienta

MOŻLIWE BĘDZIE WYŁĄCZNIE W DNIACH

9 – 10.09.2020,

W GODZ. 8:00 – 14:30.

Ze względu na powyższe proszę o jak najszybsze pobranie wniosków w UMiG, OPS lub w szkołach.

 

 

Termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie od 01.09.2020 r. do 15.09.2020 r. - w przypadku uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz do 15.10.2020 r. – w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych.

Charakter pomocy materialnej:

·     socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dotyczy wyłącznie uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka.

WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA pomocy materialnej o charakterze socjalnym można pobrać w sekretariatach szkół podstawowych i ponadpodstawowych zlokalizowanych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka, w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej oraz na stronie internetowej gminy: http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl/ (w zakładce: Edukacja i Sprawy Społeczne/Programy).

 Prawo do pomocy materialnej przysługuje:

  1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

 

  1. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

 

  1. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

STYPENDIUM SZKOLNE może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (w chwili obecnej jest to kwota 528 zł netto), w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. 

 Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej (t. j. Dz. U.  z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.  

ZASIŁEK SZKOLNY może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, np.:

1) pożaru lub wypadku, w wyniku którego nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie mienia
i wyposażenia niezbędnego do realizacji procesu edukacyjnego przez ucznia,

2) kradzieży z włamaniem, której skutkiem było pozbawienie ucznia mienia lub wyposażenia niezbędnego do realizacji procesu edukacyjnego przez ucznia,

3) innego zdarzenia losowego, które spowodowało czasową niemożliwość lub znacznie ograniczyło możliwość prawidłowego realizowania przez ucznia procesu edukacyjnego (śmierć rodzica lub opiekuna prawnego). 

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

·     mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka

·     w rodzinie zaistniało ww. zdarzenie

Przyznanie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym odbywa się w ramach otrzymanej przez gminę Bystrzyca Kłodzka dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków własnych zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy  z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t. j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 17 ze zm.) i następuje na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Miejską Bystrzycy Kłodzkiej.

 

Przyznanie świadczenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2020/2021
Podmiot udostępniający informację:Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Informację opublikował:Agnieszka Zagórowska
Data publikacji:01.09.2020 14:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Zagórowska
Data na dokumencie:01.09.2020
Informację aktualizował:Agnieszka Zagórowska
Data aktualizacji:01.09.2020 14:07