Bystrzyca Kłodzka, dn. 14.12.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz. U. z  2021 r. poz. 1899 z późn. zm./

 

OGŁASZAM

 

1. Wykaz nr 1/2021/KK z dnia 14.12.2021 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów jako cz. dz. 61 obr. Spalona jednostka ewidencyjna Bystrzyca Kłodzka – obszar wiejski oraz cz. dz. 285 obr. Międzygórze jednostka ewidencyjna Bystrzyca Kłodzka – obszar wiejski.

 

2. Wykaz nr 1/2021/KK stanowi integralną część Obwieszczenia nr 1/2021/KK i podlega ogłoszeniu na okres 21 dni na stronie internetowej BIP i tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, tj. od dnia 14.12.2021 r. do dnia 04.01.2022 r.

 

3. Szczegółowych informacji można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami, pok. nr 305 lub telefonicznie pod numerem 74/8117-654.

 

WYKAZ nr 1/2021/KK

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz. U. z  2021 r. poz. 1899 z późn. zm./

 

OGŁASZAM

 

Wykaz nr 1/2021/KK z dni 14.12.2021 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów jako cz. dz. 61 obr. Spalona jednostka ewidencyjna Bystrzyca Kłodzka – obszar wiejski oraz cz. dz. 285 obr. Międzygórze jednostka ewidencyjna Bystrzyca Kłodzka – obszar wiejski.

 

1.

Położenie nieruchomości i nr działki

Spalona, działka nr 61 o pow. 1,10 ha

2.

Powierzchnia użyczenia

25m2

3.

Właściciel i księga i wieczysta

Gmina Bystrzyca Kłodzka, SW1K/00097135/0

4.

Zagospodarowanie

Przeznaczenie dz. 61 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

-część działki oznaczona symbolem: 6U tereny usług; dla terenu 6U zakazuje się jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej; dopuszcza się jedynie urządzenia i obiekty związane z funkcją telekomunikacji i stacji meteorologicznej

-część działki oznaczona symbolami: $MN/L i 5MN/L – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i mieszkaniowo-letniskowa; przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia rekreacyjne, mała architektura, zieleń średniowysoka i niska ozdobna, miejsca parkingowe dla samochodów

-część działki oznaczona symbolem: KD-Y – ciąg pieszy

-część działki oznaczona symbolem: 6KD-w – droga wewnętrzna

5.

Cena nieruchomości

Bezpłatne użyczenie

 

1.

Położenie nieruchomości i nr działki

Międzygórze, działka nr 285 o pow. 9,26 ha

2.

Powierzchnia użyczenia

100m2

3.

Właściciel i księga i wieczysta

Gmina Bystrzyca Kłodzka, SW1K/00066477/3

4.

Zagospodarowanie

Przeznaczenie dz. 285 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

-część działki oznaczona symbolem: kRZ1 i kRZ2: przeznacza się zgodnie z istniejącym użytkowaniem, pod łąki i pastwiska wyłączone spod zabudowy

-część działki oznaczona symbolem: kKDW – droga wewnętrzne ogólnodostępne

5.

Cena nieruchomości

Bezpłatne użyczenie

 

Gmina Bystrzyca Kłodzka informuje, że zgodnie z art. 34 osobom fizycznym i prawnym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości w trybie przepisów powyższej ustawy.

 

Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości proszone są o składanie pisemnych wniosków do dnia 25.01.2022 r.

Niniejszy wykaz stanowi integralną część obwieszczenia z dnia 14.12.2021 r.

Wykaz wchodzi w życie z dniem 14.12.2021 r. i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej BIP i tablicy ogłoszeń tut. Urzędu przez okres 21 dni, tj. do dnia 04.01.2022 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nr 1/2021/KK z dnia 14.12.2021 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów jako cz. dz. 61 obr. Spalona jednostka ewidencyjna Bystrzyca Kłodzka – obszar wiejski oraz cz. dz. 285 obr. Międzygórze jednostka ewidencyjna Bystrzyca Kłodzka – obszar wiejski.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Krzysztof Kuczek
Data publikacji:14.12.2021 14:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:14.12.2021
Informację aktualizował:Krzysztof Kuczek
Data aktualizacji:14.12.2021 14:17