Bystrzyca Kłodzka, dnia 01.12.2021 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2020 r.  poz. 1990 z póź. zm.)

 

o g ł a s z a m

1. Wykaz nr 57/2021 z dnia 01.12.2021 r. sprawie przekazania w formie darowizny na cel publiczny na rzecz samorządowej instytucji kultury Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury im. Leona Kruczkowskiego w Bystrzycy Kłodzkiej nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 20, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka nr 965, obręb Centrum, arkusz mapy 7, o pow. 0,2058 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00078486/6.

2. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych tutejszego urzędu.

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 01.12.2021 r.

4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami                                 pok. 304 lub telefonicznie nr 74/ 8117653.


W Y K A Z   nr 57/2021

 

w sprawie przekazania w formie darowizny na cel publiczny na rzecz  samorządowej instytucji kultury Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury im. Leona Kruczkowskiego  w Bystrzycy Kłodzkiej nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 20, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka nr 965, obręb Centrum, arkusz mapy 7, o pow. 0,2058 ha, dla której Sąd Rejonowy  w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00078486/6.

 

1. POŁOŻENIE DZIAŁKI: Bystrzyca Kłodzka ul. Wojska Polskiego 20, nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym -  Miejsko Gminny Ośrodek Kultury

2. NUMER DZIAŁKI   :          965 (AM -7)

3. POWIERZCHNIA:              2058 m2

4. WŁAŚCICIEL:                   GMINA BYSTRZYCA KŁODZKA

5. KSIĘGA WIECZYSTA:      SW1K/00078486/6

6. ZBYCIE :            DAROWIZNA NA RZECZ  MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY IM. LEONA KRUCZKOWSKIEGO W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ (art.13 ust. 2 UoGN)

7. ZAGOSPODAROWANIE :  zgodnie z Miejscowym Planem zagospodarowania Przestrzennego dla części miasta Bystrzyca Kłodzka zatwierdzonym Uchwałą nr LXII/540/10 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 października 2010 r. tereny, na których znajduje się przedmiotowa nieruchomości oznaczone są symbolem B14UK - tereny usług kultury.

8. Cena nieruchomości  –  4.870.000,-zł (słownie: cztery miliony osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych)

 

9. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2020 r.  poz. 1990 z póź.zm.), składają wniosek w terminie                   6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w  wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2-„ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek  o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia

12 stycznia 2022 r.

Wykaz wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń                   w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 22 grudnia  2021 r.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nr 57/2021 z dnia 01.12.2021 r. w sprawie przekazania w formie darowizny na cel publiczny na rzecz samorządowej instytucji kultury Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury im. Leona Kruczkowskiego w Bystrzycy Kłodzkiej
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Ewa Michalska
Data publikacji:01.12.2021 11:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Michalska
Data na dokumencie:01.12.2021
Informację aktualizował:Ewa Michalska
Data aktualizacji:01.12.2021 11:40