Bystrzyca Kłodzka, dnia 26.11.2021 r.

RGŻ.6220.6.3.2021

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283),

zawiadamiam

że w dniu 26.11.2021 r. na wniosek: Pani Barbary Mazur zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Projekt zabudowy działek ewidencyjnych nr 36, 40, 42, 103 obręb Piaskowice, gm. Bystrzyca Kłodzka”.

Wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku oraz PGW WP Regionalnego Zarządu Zlewni Wód Polskich w Nysie celem wydania opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organy administracji publicznej zobowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, Mały Rynek 2, w godzinach: 8.00 – 15.00, tel. (74 8113731).

Podano do publicznej wiadomości od dnia 26.11.2021 r.

 

Sekretarz Gminy

Tadeusz Zieliński

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Projekt zabudowy działek ewidencyjnych nr 36, 40, 42, 103 obręb Piaskowice, gm. Bystrzyca Kłodzka”.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
Informację opublikował:Monika Romanowska
Data publikacji:26.11.2021 13:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Monika Romanowska
Data aktualizacji:26.11.2021 13:34