Bystrzyca Kłodzka, dnia 15.12.2021 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2020 r. poz. 1990 z póź. zm.)

 

o g ł a s z a m

 

1.Wykaz nr 61/2021  z dnia  15 grudnia 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 24 w granicach działki nr 963/2

    (AM 7) o pow. 679m2 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  

 

2. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych tutejszego urzędu.

                                                                           

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem  15 grudnia  2021 r.

 

4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami                                 pok. 304 lub telefonicznie nr 74/ 8117653, e-mail geodezja@bystrzycaklodzka.pl .

 


W Y K A Z nr  61 /2021

 

w sprawie sprzedaży drogą przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Bystrzycy kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 24 w granicach działki nr 963/2 (AM 7) o pow. 679m2

 

1. Położenie nieruchomości – Bystrzyca Kłodzka ul. Wojska Polskiego 24

                                                  działka nr 963/2  (AM 7) o pow. 679m2

                                                      Księga wieczysta -  SW1K/00029445/9

 

Księga wieczysta - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

 

2. Przedmiot sprzedaży- nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym (byłym przedszkolem) o pow. użytkowej ogólnej 391,39m2. Budynek wolnostojący, całkowicie podpiwniczony, dwukondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, wybudowany w końcu XIX wieku  w technologii tradycyjnej. Ławy fundamentowe-nie badano. Konstrukcja budynku murowana z kamienia i cegły ceramicznej. Ścianki działowe częściowo mur pruski, częściowo z cegły. Dach w konstrukcji drewnianej kryty blachodachówką, Stolarka okienna stara , drewniana. Stan techniczny budynku jest zadawalający, stopień zużycia technicznego wynosi 55%.

Budynek wyposażony w następujące instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna , gazowa, wentylacja grawitacyjna. Centralne ogrzewanie – tradycyjne, piec c.o. na opał stały, rury czarne, grzejniki stalowe, płytowe i żeliwne.

 

3.Cena nieruchomości wynosi – 359.000,-zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy               złotych)

                                                                      

4. Przeznaczenie w planie miejscowym: przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługi oświaty:         

    przedszkole  - symbol z planu B12UO. Dopusza się, w przypadku odstąpienia od przeznaczenia podstawowego, lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej, w obrębie której dopuszcza się nie więcej niż 4 mieszkania.   

    Nieruchomość położona w obrębie strefy „B”, „OW” i „K” ochrony konserwatorskiej.

   Ochronie konserwatorskiej podlega wpisany do ewidencji zabytków budynek (byłego)przedszkola

5. Sprzedaż nieruchomości następuje w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w  wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2-„ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek  o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia

26 stycznia  2022 r.

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2021 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń                   w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 05 stycznia 2022 r.

 

EM/EM

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nr 61/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 24 w granicach działki nr 963/2 (AM 7) o pow. 679m2 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Ewa Michalska
Data publikacji:15.12.2021 10:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Michalska
Data na dokumencie:15.12.2021
Informację aktualizował:Ewa Michalska
Data aktualizacji:15.12.2021 10:47