Bystrzyca Kłodzka, dnia 15.12.2021 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2020 r. poz. 1990 z póź. zm.)

 

o g ł a s z a m

 

1.Wykaz nr 60/2021  z dnia  15 grudnia 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 2 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 14  wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  

 

2. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych tutejszego urzędu.

                                                                            

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem  15 grudnia  2021 r.

 

4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami                                 pok. 304 lub telefonicznie nr 74/ 8117653, e-mail geodezja@bystrzycaklodzka.pl .

 

 

 

 

 

 


 


W Y K A Z nr  60 /2021

 

w sprawie sprzedaży drogą przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego nr 2, położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 14.

 

 

1. Położenie nieruchomości – Bystrzyca Kłodzka ul. Stefana Okrzei 14

                       działka nr 576  (AM 6) o pow. 115m2 – udział 23,00% - 26,45m2

                                               Księga wieczysta -  SW1K/00050343/0

 

Księga wieczysta - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

 

2. Przedmiot sprzedaży- lokal użytkowy nr 2  położony w budynku mieszkalno-użytkowym składający się z: sali sprzedaży, magazynu, WC, pomieszczenia gospodarczego na parterze.  Łączna powierzchnia 68,15m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynoszącym 23,00%.

   Ustanawianie odrębnej własności lokalu w domu wielolokalowym, wchodzącym w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 532 z póź.zm).

 

3.Cena nieruchomości wynosi – 81.000,-zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy                         złotych)

                                                                      

4. Przeznaczenie w planie miejscowym: teren przeznaczony pod zabudowę usługową                                    i mieszkaniową wielorodzinną - symbol z planu B42U/MW

 

5. Sprzedaż lokalu następuje w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), składają wniosek w terminie                   6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w  wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2-„ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek  o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia

26 stycznia  2022 r.

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2021 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń                   w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 05 stycznia 2022 r.

 

 

EM/EM

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nr 60/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 2 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 14 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Ewa Michalska
Data publikacji:15.12.2021 10:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Michalska
Data na dokumencie:15.12.2021
Informację aktualizował:Ewa Michalska
Data aktualizacji:15.12.2021 10:45