Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej

ogłasza nabór kandydatów do składu komisji konkursowych w sprawach opiniowania ofert z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia  złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych zlecanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka na rok 2022

I. Informacje ogólne

 1. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie maksymalnie dwóch członków odpowiedniej komisji konkursowej, spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Zgłoszenie do udziału w pracach komisji konkursowej powinno być podpisane przez zainteresowaną osobę oraz upoważnione osoby reprezentujące organizację zgłaszającą kandydata.
 3. Każda z organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić tylko jednego kandydata.
 4. Kandydaci, zgłaszani do udziału w pracach komisji, wpisywani są na listę osób uprawnionych do powołania w skład komisji konkursowej.
 5. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z jego uczestnictwem w komisji. Wyboru członków do pracy w komisji konkursowej dokonuje Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej w drodze zarządzenia.
 6. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

II.  Wymagania stawiane kandydatom

 1. Są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych.
 2. Nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert.
 3. Nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności i nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego.

III. Zadania członka komisji konkursowej

 1. Udział w posiedzeniach odpowiedniej komisji na zasadach określonych w „Regulaminie pracy komisji konkursowej”.
 2. Zapoznanie się z ofertami.
 3. Ocena ofert pod względem merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych
  w ogłoszeniu o konkursie i „Regulaminie pracy komisji konkursowej” oraz określenie propozycji wysokości dofinansowania zadań zgłoszonych w ofertach.
 4. Rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

IV.  Miejsce i termin zgłoszenia kandydatury

Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy dokonać na załączonym do niniejszego ogłoszenia formularzu zgłoszeniowym i złożyć w Biurze Obsługi Klienta, pokój nr 11, Urzędu Miasta
i Gminy Bystrzyca Kłodzka, pl. Wolności 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka w terminie do dnia
03.12.2021r., do godz. 10:00
(w przypadku przysłania zgłoszenia pocztą, decyduje data wpływu do Urzędu).

 

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej

Renata Surma

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza nabór kandydatów do składu komisji konkursowych w sprawach opiniowania ofert z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych zlecanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka na rok 2022
Podmiot udostępniający informację:Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Informację opublikował:Karolina Kruk
Data publikacji:25.11.2021 13:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:Karolina Kruk
Data na dokumencie:25.11.2021
Informację aktualizował:Karolina Kruk
Data aktualizacji:25.11.2021 13:15