Zarządzenie nr 0050.342.2021 z dnia 02.11.2021. w sprawie zmiany wykazu osób upoważnionych do kontroli i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.343.2021 z dnia 03.11.2021. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.298.2021 dot. przeprowadzenia inwentaryzacji.


Zarządzenie nr 0050.344.2021 z dnia 04.11.2021. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko ds. dochodów i ewidencji środków trwałych w Wydziale Finansowo-Budżetowym


Zarządzenie nr 0050.345.2021 z dnia 08.11.2021. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.346.2021 z dnia 08.11.2021. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy   ul. Starobystrzyckiej 36


Zarządzenie nr 0050.347.2021 z dnia 08.11.2021. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy    ul. Kościelnej 33


Zarządzenie nr 0050.348.2021 z dnia 08.11.2021. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Leśnej 1


Zarządzenie nr 0050.349.2021 z dnia 08.11.2021. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.251.2020 z dnia 14 października 2020 r


Zarządzenie nr 0050.350.2021 z dnia 08.11.2021. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 671 (AM2) położonej w Idzikowie


Zarządzenie nr 0050.351.2021 z dnia 08.11.2021. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 24 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu


Zarządzenie nr 0050.352.2021 z dnia 09.11.2021. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 11 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Kolejowej 179B w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.353.2021 z dnia 09.11.2021. w sprawie określenie stawek za lokale mieszkalne i socjalne


Zarządzenie nr 0050.354.2021 z dnia 09.11.2021. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/69 o pow. 18,00 m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum


Zarządzenie nr 0050.355.2021 z dnia 09.11.2021. w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości wspólnej położonej w Gorzanowie przy ul. Kłodzkiej 20 poprzez wyodrębnienie własności lokali oraz ustalenie nowej wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej


 Zarządzenie nr 0050.356.2021 z dnia 09.11.2021. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetu na 2022 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej


Zarządzenie nr 0050.357.2021 z dnia 15.11.2021. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 6 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Młynarskiej nr 2 w Gorzanowie


Zarządzenie nr 0050.358.2021 z dnia 15.11.2021. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/96 o pow. 18,00 m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum


Zarządzenie nr 0050.359.2021 z dnia 15.11.2021. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/79 o pow. 18,00 m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum


Zarządzenie nr 0050.360.2021 z dnia 15.11.2021. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położoną na terenie wsi Kamienna


Zarządzenie nr 0050.361.2021 z dnia 15.11.2021. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Spalona w granicach działek nr 228/5, 228/6 i 228/7 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


 Zarządzenie nr 0050.362.2021 z dnia 15.11.2021. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 641 o pow. 33 m2 stanowiącej własność gminy, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum, przy Placu Wolności 13


Zarządzenie nr 0050.363.2021 z dnia 15.11.2021. w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy gruntów rolnych, budynków i pomieszczeń w tych budynkach, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.364.2021 z dnia 15.11.2021. w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę gruntów z przeznaczeniem na miejsca postojowe, położone na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.365.2021 z dnia 15.11.2021. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawione grunty oraz najem garaży położonych na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.366.2021 z dnia 16.11.2021. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021


Zarządzenie nr 0050.367.2021 z dnia 17.11.2021. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.468.2019 z dnia 09 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i organizacji kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka oraz jednostkach organizacyjnych gminy


Zarządzenie nr 0050.368.2021 z dnia 18.11.2021. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ”Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.369.2021 z dnia 18.11.2021. w sprawie wyrażenia zgody na przekaznaie nieruchomości zabudowanej w formie darowizny na cel publiczny na rzecz samorządowej instytucji kultury Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury im. Leona Kruczkowskiego w Bystrzycy Kłodzkiej


 Zarządzenie nr 0050.370.2021 z dnia 18.11.2021. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna w granicach działek nr 148 i część 133, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka 


Zarządzenie nr 0050.371.2021 z dnia 18.11.2021. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach części działki nr 197, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.372.2021 z dnia 18.11.2021. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 786, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.373.2021 z dnia 18.11.2021. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Nowa Łomnica w granicach działek nr 92 i część 122, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.374.2021 z dnia 18.11.2021. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości, położonej na terenie wsi Nowy Waliszów w granicach części działki nr 733/1, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.375.2021 z dnia 18.11.2021. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach części działki nr 302 o pow.1,00 ha, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.376.2021 z dnia 18.11.2021. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Gorzanów w granicach części działki 162, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.377.2021 z dnia 18.11.2021. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 57/2, położonej w Międzygórzu przy ul. Wojska Polskiego 2, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.378.2021 z dnia 18.11.2021. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 699, stanowiącej własność gminy, położonej w Idzikowie


Zarządzenie nr 0050.379.2021 z dnia 18.11.2021. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 57/1, położonej w Międzygórzu, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na ustawienie obiektu drobnego handlu (kiosk)


Zarządzenie nr 0050.380.2021 z dnia 18.11.2021. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, części działki nr 56/4 o pow. 12 m2, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zacisze


Zarządzenie nr 0050.381.2021 z dnia 18.11.2021. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej na terenie wsi Ponikwa w granicach części działki nr 8/4 w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.382.2021 z dnia 18.11.2021. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach części działki nr 43 w drodze     I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców miasta Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.383.2021 z dnia 18.11.2021. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie Międzygórza w granicach działki nr 32/3 o pow. 0,24 ha, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.384.2021 z dnia 18.11.2021. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 641 o pow. 10 m2 stanowiącej własność gminy, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum, przy Placu Wolności 5


Zarządzenie nr 0050.385.2021 z dnia 18.11.2021. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Spalona w granicach działki nr 7 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.386.2021 z dnia 18.11.2021. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej część działki nr 42/3 o pow. 0,7179 ha, stanowiącej własność gminy, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zabłocie


Zarządzenie nr 0050.387.2021 z dnia 18.11.2021. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej nr 0051.70.2011 z dnia 04 marca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe


Zarządzenie nr 0050.388.2021 z dnia 22.11.2021. w sprawie zmiany wykazu osób upoważnionych do kontroli i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.389.2021 z dnia 25.11.2021. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym


Zarządzenie nr 0050.390.2021 z dnia 25.11.2021. w sprawie określenia stawek za lokale mieszkalne w OSP Stara Łomnica i OSP Gorzanów


Zarządzenie nr 0050.391.2021 z dnia 26.11.2021. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym


Zarządzenie nr 0050.392.2021 z dnia 29.11.2021. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych, wewnętrznych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka  od 1 stycznia 2022 roku do 30 kwietnia 2022 roku


Zarządzenie nr 0050.393.2021 z dnia 29.11.2021. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.316.2021 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 12.10.2021 r.


Zarządzenie nr 0050.394.2021 z dnia 29.11.2021. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.317.2021 z dnia 12.10.2021


Zarządzenie nr 0050.395.2021 z dnia 30.11.2021. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021


 Zarządzenie nr 0050.395a.2021 z dnia 30.11.2021. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021


Zarządzenie nr 0050.396.2021 z dnia 30.11.2021. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej 17


Zarządzenie nr 0050.397.2021 z dnia 30.11.2021. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Ludwika Zamenhofa 4


Zarządzenie nr 0050.398.2021 z dnia 30.11.2021. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy placu Tadeusza Kościuszki 5


Zarządzenie nr 0050.399.2021 z dnia 30.11.2021. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Wilkanowie 134


Zarządzenie nr 0050.400.2021 z dnia 30.11.2021. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.52.2021 z dnia 08 marca 2021 r.


Zarządzenie nr 0050.401.2021 z dnia 30.11.2021. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 44 (AM1) położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - listopad 2021 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:08.11.2021 10:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:14.12.2021 13:01