Informacje dotyczące składania oświadczeń w ramach

Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.

Celem projektu jest wsparcie rodzin pegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Oświadczenia wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, BOK (pok. 11) do dnia 2 listopada 2021 r. w godzinach od 7:30 do 15:30 (decyduje data wpływu do Urzędu, dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane).

W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenia składają rodzice/opiekunowie prawni. Na każde dziecko składa się osobne oświadczenie. Pełnoletni uczniowie szkół średnich składają oświadczenie w swoim imieniu. WNIOSKI MOGĄ SKŁADAĆ TYLKO OSOBY ZAMIESZKAŁE NA TERENIE GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA.

Zainteresowane osoby, spełniające poniższe wymagania składają oświadczenie wraz z niezbędnymi załącznikami wskazujące, że:

a)      dziecko/pełnoletni uczeń szkoły średniej zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

b)      dziecko/pełnoletni uczeń szkoły średniej wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR,

c)      dziecko/pełnoletni uczeń szkoły średniej wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Informacje dodatkowe:

  • informacje szczegółowe można uzyskać na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr,
  • program nie przewiduje wypłaty środków pieniężnych,
  • dokumenty należy składać kompletne łącznie ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
  • gmina jest zobowiązana do weryfikacji oświadczeń i w związku z powyższym w celu umożliwienia ich weryfikacji należy złożyć dokument potwierdzający fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej w danym PPGR.

Uwaga! Złożenie oświadczenia wraz z załącznikami nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach projektu. Na podstawie złożonych dokumentów gmina będzie wnioskować o środki w ramach konkursu grantowego.

Konkurs Grantowy Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”. Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU. Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konkurs Grantowy Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Informację opublikował:Agnieszka Zagórowska
Data publikacji:27.10.2021 15:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:27.10.2021
Informację aktualizował:Agnieszka Zagórowska
Data aktualizacji:27.10.2021 15:04