Bystrzyca Kłodzka, dnia 08.10.2021 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2020 r. poz. 1990 z póź.zm.)

 

o g ł a s z a m

 

 

1.  Wykaz nr 51/2021  z dnia 08 października 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 11   położonego  w budynku   mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 9 wraz z ułamkową  częścią działki  przynależnej do lokalu w drodze   bezprzetargowej   na rzecz najemcy.

 

2. Zapłata za nabywany lokal  użytkowy nastąpi na podstawie uchwały Nr XIX/136/2000 Rady

    Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 07.02.2000 r. z póź. zmianami.

 

 3. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu  przez okres 21 dni na tablicy

     ogłoszeń i stronach internetowych tutejszego urzędu.

 

4. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem  08 października 2021 r.

 

5. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami pok. nr 304  lub telefonicznie  nr  74/ 8117653.

 

 

 

 

 

 

 


 


W Y K A Z    nr  51/2021

 

w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 11  położonego  w budynku   mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy kłodzkiej  przy Placu Wolności 9 wraz z ułamkową  częścią działki  przynależnej do lokalu w drodze   bezprzetargowej   na rzecz najemcy.

 

1. Położenie nieruchomości – Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 9

                       działka nr  726 (AM 6) o pow. 301m2 – udział  3,67% - 11,16m2

                                               Księga wieczysta -  SW1K/00047106/3

   Księga wieczysta - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi    prawami rzeczowymi,  jak i hipoteką.

 

2. Przedmiot sprzedaży- lokal użytkowy nr 1 położony w budynku mieszkalno-użytkowym  składający się z 1 sali sprzedaży, zaplecza  na parterze. Łączna powierzchnia  25,30m2 wraz z udziałem w częściach   wspólnych  budynku  i  prawie   własności gruntu   wynoszącym 3,67%.

   Ustanawianie odrębnej własności lokalu  w domu  wielolokalowym, wchodzącym w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca  1994 r. o własności lokali (tekst  jednolity Dz.U. z 2021 poz. 1048)

 

  3. Cena nieruchomości  wynosi  -    30.000,- zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)

 

 4. Przeznaczenie w planie miejscowym: teren zabudowy usługowej i mieszkaniowej                                                                  wielorodzinnej  -  symbol z planu C35U/MW.

 

               

5. Sprzedaż lokalu następuje w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z póź.zm.), składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,  jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2 - „ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia              19 listopada  2021 r.

Wykaz wchodzi w życie z dniem 08 października 2021 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń                           w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 29 października 2021 r.

 

 

 

EM/EM

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nr 51/2021 z dnia 08 października 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 11 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 9 wraz z ułamkową częścią działki przynależnej do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Ewa Michalska
Data publikacji:08.10.2021 10:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Michalska
Data na dokumencie:08.10.2021
Informację aktualizował:Ewa Michalska
Data aktualizacji:08.10.2021 10:36