Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.05.2021 12:28 Komunikat Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie postępowania o udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny - wód leczniczych
29.04.2021 10:04 Zawiadomienie do stron o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 31 (obręb 0028) w miejscowości Stara Bystrzyca, Gmina Bystrzyca Kłodzka”.
22.04.2021 10:48 Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dn. 21.04.2021 r. o wszczęciu post. adm. w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie drogi wewnętrznej (łącznika między drogą publiczną nr 119750D a drogą wewnętrzną - dz. nr 344 obr. Nowa Bystrzyca
22.04.2021 10:42 Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dn. 14.04.2021 r. o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie adm. w spr. zmiany decyzji nr 18/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Floriańskiej w Bystrzycy Kłodzkiej na dz. nr 179dr obr. Zacisze i nr 1 obr. Niedźwiedna
13.04.2021 13:23 Zawiadomienie Wody Polskie WR.ZUZ.4.4210.63.2021.WB
06.04.2021 14:34 Informacja Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej w spr. dyskusji publicznej w dn. 09.04.2021 r. nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy B-ca Kł. dla terenów istniejącego lądowiska i terenów w jego bezpośrednim sąsiedztwie, oraz prognozy oddziaływania na środowisko
30.03.2021 08:19 Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebrana w postępowaniu administracyjnym dokumentacją przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej „PV STARA BYSTRZYCA” wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorową o mocy do 10 MW z możliwością podziału na 10 osobnych elektrowni na działkach nr 93, 95/1 obręb Stara Bystrzyca, gmina Bystrzyca Kłodzka”.
22.03.2021 09:18 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 15 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej nr 274/4 obręb Pławnica, gm. Bystrzyca Kłodzka”.
16.03.2021 14:05 Zawiadomienie Wody Polskie WR.ZUZ.4.4210.23.2021.MM
15.03.2021 10:54 Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej Wilkanów II o mocy do 1 MW” na cz. dz. nr 127/1 w miejscowości Wilkanów, gm. Bystrzyca Kłodzka.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna