Uchwały podjęte na XLV sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 27 sierpnia 2021 r. w sprawie:

XLV/362/2021 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021,

XLV/363/2021 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka,

XLV/364/2021 - w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu,

XLV/365/2021 - w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu,

XLV/366/2021 - w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,

XLV/367/2021 - w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/316/2021 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2021 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach,

XLV/368/2021 - o zmianie uchwały Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych,

XLV/369/2021 - w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bystrzyca Kłodzka w roku szkolnym 2021/2022,

XLV/370/2021 - w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Długopola-Zdroju,

XLV/371/2021 - o zmianie uchwały w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej Sp. z o.o. z siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiej zadania własnego Gminy Bystrzyca Kłodzka w zakresie zarządzenia zrekultywowanym składowiskiem odpadów w Bystrzycy Kłodzkiej,

XLV/372/2021 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Zabłocie, miasto Bystrzyca Kłodzka,

XLV/373/2021 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Międzygórze, gmina Bystrzyca Kłodzka,

XLV/374/2021 - w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka,

XLV/375/2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Sudety" Sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Uchwały z XLV sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 sierpnia 2021 r.
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Beata Dańkowska-Szczygieł
Data publikacji:06.09.2021 09:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Beata Dańkowska-Szczygieł
Data aktualizacji:06.09.2021 09:57