Uchwały podjęte na XXXVII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 26 lutego 2021 r. w sprawie:

XXXVII/304/2021 -  zmian w budżecie gminy na rok 2021
XXXVII/305/2021 -  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka

XXXVII/306/2021 -  o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości przyznawania diet dla radnych Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej;

XXXVII/307/2021 -  wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pt. „Poprawa efektywności energetycznej oraz termomodernizacja budynków szkolnych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka” ubiegającego się o dofinansowanie ze środków RPO WD 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałania 3.3.1 – OSI „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI”, Typ 3.3 a „Projekty związane z kompleksową  modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej opartych o system zarządzania energią – typ 3.3 a z ograniczeniem do budynków użytkowanych przez żłobki, przedszkola i szkoły (z wyjątkiem szkół wyższych);

XXXVII/308/2021 -  zmiany uchwały nr XXII/195/16 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 18 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2016-2020”;

XXXVII/309/2021 -  rozpatrzenia petycji o nadanie imienia Marii Dulębianki ulicy lub rondu w Bystrzycy Kłodzkiej;

XXXVII/310/2021 -  rozpatrzenia petycji w przedmiocie zimowych tras narciarstwa biegowego w rejonie miejscowości Międzygórze;

XXXVII/311/2021 -  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Bystrzyca Kłodzka w rejonie ulicy Orężnej;

XXXVII/312/2021 -  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy /działka nr 11/1 w Pławnicy/;

XXXVII/313/2021 -  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy /działka nr 191 w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zacisze/.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały z XXXVII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 lutego 2021 r.
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Beata Dańkowska-Szczygieł
Data publikacji:04.03.2021 14:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Beata Dańkowska-Szczygieł
Data aktualizacji:04.03.2021 14:48