Uchwały podjęte na XLIX sesji Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 21 grudnia 2017 r. w sprawach:

XLIX/401/17 - przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2018-2027;

XLIX/402/17 - zmian w budżecie gminy na rok 2017;

XLIX/403/17 - ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2017;

XLIX/404/17 - określenia wysokości dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w 2018 roku;

XLIX/405/17 - opłaty uzdrowiskowej na rok 2018 ;

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=5557

XLIX/406/17 - opłaty miejscowej w roku 2018;

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=5558

XLIX/407/17 - opłaty targowej na 2018 r.;

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=5559

XLIX/408/17 - opłaty od posiadania psów na rok 2018;

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=5560

XLIX/409/17 - określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Bystrzyca Kłodzka lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg oraz o niedochodzeniu należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Bystrzyca Kłodzka lub jej jednostkom organizacyjnym;

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=76

XLIX/410/17 - zmiany uchwały o udzieleniu pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego;

XLIX/411/17 - o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bystrzyca Kłodzka;

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=77

XLIX/412/17 - określenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=78

XLIX/413/17 - ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania;

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=79

XLIX/414/17 - przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka /dotyczy przebudowy i rozbudowy istniejącej strzelnicy w Bystrzycy Kłodzkiej/;

XLIX/415/17 - zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych /Gorzanów/.

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=80

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Uchwały z XLIX sesji Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 21 grudnia 2017 r. cz. II
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Sylwia Anioł
Data publikacji:03.01.2018 13:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Beata Dańkowska-Szczygieł
Data aktualizacji:08.01.2018 10:08