Uchwały podjęte na XLI sesji Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 31 maja 2017 r. w sprawach:

XLI/326/17 - zmian w budżecie gminy w roku 2017;

XLI/327/17 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2017;

XLI/328/17 - o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze

inkasa;

XLI/329/17 - zmiany uchwały o udzieleniu pomocy rzeczowej dla Województwa

Dolnośląskiego;

XLI/330/17 - udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego;

XLI/331/17 - wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu w ramach RPO WD 2014-

2020 pt. „Aktywnie do zatrudnienia”.

XLI/332/17 - określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla

nauczycieli zatrudnionych na określonych stanowiskach

XLI/333/17 - przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. dla terenu położonego w obrębie

Międzygórza;

XLI/334/17 - przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka;

  XLI/335/17 - zmiany nazwy ulic w mieście Bystrzyca Kłodzka;

  XLI/336/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty;

  XLI/337/17 - przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty

  budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków;

  XLI/338/17 - analiza i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z

  wykonania budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka za 2016 rok;

  XLI/339/17 - absolutorium dla Burmistrza za 2016 rok.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Uchwały z XLI sesji Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 31 maja 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Beata Dańkowska-Szczygieł
Data publikacji:07.06.2017 11:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Beata Dańkowska-Szczygieł
Data aktualizacji:07.06.2017 11:43