Uchwały podjęte na III sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 21 grudnia 2018 r. w sprawie:

 

III/17/2018 - dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków;

III/18/2018 - zmian w budżecie gminy na rok 2018;

III/19/2018 - ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2018;

III/20/2018 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2018-2027;

III/21/2018 - zmiany uchwały o udzieleniu pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego (poprawa stanu drogi wojewódzkiej nr 388 w m. Bystrzyca Kłodzka w zakresie jezdni, chodników i obiektu mostowego);

III/22/2018 - zarządzenia wyborów organów sołectw i osiedli;

III/23/2018 - planu pracy Rady Miejskiej na rok 2019;

III/24/2018 - planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na rok 2019;

III/25/2018 - przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu komunalnej oczyszczalni ścieków w Bystrzycy Kłodzkiej;

III/26/2018 - zmieniająca uchwałę nr LII/434/18 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w schronisku dla osób bezdomnych;

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=6517

III/27/2018 - ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w związku z rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

III/28/2018 - o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu Szczawina i część obrębu Stara Łomnica, gmina Bystrzyca Kłodzka.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały z III sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 21 grudnia 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Beata Dańkowska-Szczygieł
Data publikacji:31.12.2018 12:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Sylwia Anioł
Data aktualizacji:14.02.2019 07:43