Uchwały podjęte na XVIII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 20 grudnia 2019 r. w sprawie:

XVIII/149/2019 - zmian w budżecie gminy na rok 2019;

XVIII/150/2019 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka w latach 2019-2029;

XVIII/151/2019 - uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2020;

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=1490

XVIII/152/2019 - przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2020-2031;

XVIII/153/2019 - ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2019;

XVIII/154/2019 - określenia wysokości dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w 2020 roku;

XVIII/155/2019 - o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty;

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=188

XVIII/156/2019 - o zmianie uchwały w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=189

XVIII/157/2019 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

XVIII/158/2019 - zmiany uchwały nr L/418/18 Rady Miejskiej Bystrzyca Kłodzka z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=190

XVIII/159/2019 - planu pracy Rady Miejskiej na rok 2020;

XVIII/160/2019 - planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej i planu kontroli komisji rewizyjnej na rok 2020;

XVIII/161/2019 - wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka;

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=191

XVIII/162/2019 - określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bystrzyca Kłodzka w roku szkolnym 2019/2020;

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=193

XVIII/163/2019 - ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka;

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=192

XVIII/164/2019 - zmiany uchwały nr XV/137/2019 z dnia 29 listopada 2019 r w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania;

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=430

XVIII/165/2019 - zmiany uchwały nr XV/138/2019 z dnia 29 listopada 2019 r w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=431

XVIII/166/2019 - przystąpienia Gminy Bystrzyca Kłodzka do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych;

XVIII/167/2019 - dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały z XVIII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 20 grudnia 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Beata Dańkowska-Szczygieł
Data publikacji:02.01.2020 14:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Beata Dańkowska-Szczygieł
Data aktualizacji:28.09.2020 13:27