Uchwały podjęte na XIV sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 24 października 2019 r. w sprawie:

XIV/111/2019 - zmian w budżecie gminy na rok 2019;

XIV/112/2019 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2019-2029;

XIV/113/2019 - o zmianie uchwały nr LXIII/557/18 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka;

XIV/114/2019 - zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka;

XIV/115/2019 - przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Międzygórze, gmina Bystrzyca Kłodzka (działki nr 57/1, 57/2, 203/1 w Międzygórzu);

XIV/116/2019 - przekazania Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzenia Szkoły Muzycznej II stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej;

XIV/117/2019 - przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020;

XIV/118/2019 - rocznego programu współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020;

 XIV/119/2019 - zmiany uchwały nr XXII/195/16 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2016-2020”;

 XIV/120/2019 - odwołania Skarbnika Gminy Bystrzyca Kłodzka;

 XIV/121/2019 - powołania Skarbnika Gminy Bystrzyca Kłodzka;

 XIV/122/2019 - skargi na działalność Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Uchwały z XIV sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 24 października 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Beata Dańkowska-Szczygieł
Data publikacji:30.10.2019 13:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Beata Dańkowska-Szczygieł
Data aktualizacji:30.10.2019 14:03