Uchwały podjęte na XXXIII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 20 listopada 2020 r. w sprawie:

XXXIII/266/2020 -  zmian w budżecie gminy na rok 2020;

XXXIII/267/2020 -  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka;

XXXIII/268/2020 -  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

XXXIII/269/2020 -  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

XXXIII/270/2020 - opłaty targowej na 2021 r.

XXXIII/271/2020 - opłaty miejscowej w roku 2021;

XXXIII/272/2020 - opłaty uzdrowiskowej na rok 2021;

XXXIII/273/2020 -zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;

 XXXIII/274/2020 -   trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Bystrzyca Kłodzka;

 XXXIII/275/2020 -   regulaminu korzystania z urządzeń siłowni zewnętrznej w Starym Waliszowie;

 XXXIII/276/2020 -   uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Niedźwiedna w granicach miasta Bystrzyca Kłodzka;

 XXXIII/277/2020 -  wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bystrzyca Kłodzka;

 XXXIII/278/2020 -  o zmianie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020;

 XXXIII/279/2020 -   zmiany uchwały nr XV/137/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania  i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały z XXXIII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 20 listopada 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Beata Dańkowska-Szczygieł
Data publikacji:15.12.2020 12:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Beata Dańkowska-Szczygieł
Data aktualizacji:15.12.2020 12:54