Uchwały podjęte na XLIX sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 26 listopada 2021 r. w sprawach:

XLIX/402/2021-  zmian w budżecie gminy na rok 2021;

XLIX/403/2021-  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka;

XLIX/404/2021 - określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

XLIX/405/2021 - określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

XLIX/406/2021-  opłaty targowej na 2022 r.;

XLIX/407/2021 - opłaty miejscowej w roku 2022;

XLIX/408/2021 - opłaty uzdrowiskowej na rok 2022;

XLIX/409/2021 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu;

XLIX/410/2021 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

XLIX/411/2021 - zmiany uchwały nr XXXIV/289/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;

XLIX/412/2021 - określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;

XLIX/413/2021 - ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej;                           

XLIX/414/2021 - zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej;

XLIX/415/2021 - o zmianie uchwały w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;

XLIX/416/2021 - zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa powołanego do realizacji projektu pt. "Czysta energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES" w ramach działania 3.1 RPO WD 2014-2020 "Produkcja energii ze źródeł odnawialnych".                       

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Uchwały z XLIX sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 listopada 2021 r.
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Beata Dańkowska-Szczygieł
Data publikacji:02.12.2021 13:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Beata Dańkowska-Szczygieł
Data aktualizacji:02.12.2021 13:27