Uchwały podjęte na XLVIII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 29 października 2021 r. w sprawach:

XLVIII/389/2021 -  zmian w budżecie gminy na rok 2021;

XLVIII/390/2021 -  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka;

XLVIII/391/2021 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (lokal użytkowy nr 6 przy ul. Młyńskiej w Gorzanowie);

XLVIII/392/2021 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu (działka nr 387/96 przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kł.);

XLVIII/393/2021 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu (działka nr 387/79 przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kł.);

XLVIII/394/2021 - wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości zabudowanej w formie darowizny na cel publiczny na rzecz samorządowej instytucji kultury Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury im. Leona Kruczkowskiego w Bystrzycy Kłodzkiej;

XLVIII/395/2021 - zmiany uchwały nr L/418/18 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;

XLVIII/396/2021 - udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pławnicy;

XLVIII/397/2021 - przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022;

XLVIII/398/2021 - Rocznego programu współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022;

XLVIII/399/2021 - wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;

XLVIII/400/2021 - określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

XLVIII/401/2021 - ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości na której znajduje się domek  letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały z XLVIII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 października 2021 r.
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Beata Dańkowska-Szczygieł
Data publikacji:08.11.2021 11:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Beata Dańkowska-Szczygieł
Data aktualizacji:08.11.2021 11:00